Informace o platbách

02.09.2019 15:48

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání (školného) se provádí  bankovním převodem na č. účtu: 181363360/0300 pod variabilním symbolem 999. Je nezbytně nutné uvést do zprávy pro příjemce tuto informaci: školné, jméno a příjmení dítěte

Jinak je platba neidentifikovatelná! Je povinností rodičů kontrolovat, zda mají úplatu řádně zaplacenou. Na šk.r. 2019/20 činí výše měsíční úplaty 574,- Kč/měsíc. Splatnost vždy 15. v měsíci. Osvobození od úplaty se řídí vyhl. 43/2006, § 6, odst. 5. Bezplatné předškolní vzdělávání: dle novelizace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, stanovuje bezúplatnost předškolního vzdělávání pro děti, pro které je vzdělávání povinné. Od platby jsou tedy zproštěny děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily 6 let (předškoláci), ale též děti s odkladem školní docházky. Trvalý příkaz zadejte na období září 19 – červen 20, úplata za letní prázdniny bude stanovena poměrnou částí: dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu.

 

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny paní Květoslavou Novotnou.

Úhrada stravného se provádí bankovním převodem na č. účtu: 181363360/0300 pod variabilním symbolem 888. Je nezbytně nutné uvést do zprávy pro příjemce tuto informaci: stravné, jméno a příjmení dítěte

Jinak je platba neidentifikovatelná! Cena za jeden oběd ve šk.r. 2019/20 je pro celodenní docházku stanovena na 39,-Kč. Pro polodenní docházku na 32,-Kč. Stravné se platí v pravidelných měsíčních splátkách, výše splátky činí 750,- Kč. Nutné uhradit na účet školy do 15. v měsíci. Trvalý příkaz zadejte na období září 19 – květen 20, začátkem září 20 proběhne vyúčtování.

 

Zástupce dítěte oznamuje mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě nejpozději do 8.00 hodin dne, kdy nepřijde. Po jakékoli nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutno dostavit se první následující den do 8 hodin, nebo telefonicky (příp. formou SMS) oznámit, že dítě toho dne do mateřské školy nastoupí té učitelce, která u dětí vykonává přímou vzdělávací činnost. Při omluvené nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je automaticky odhlášená strava. Do 8.00 hod. je nutné nahlásit odchod po obědě domů, a to z důvodu odečtení odpolední svačiny. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel!

U povinně vzdělávaných dětí (předškoláků a odkladů školní docházky) se omlouvá viz výše a následně na omluvném listu ihned po příchodu dítěte do mateřské školy.

 

Zpět