MŠ získala v roce 2014 grant na podporu logopedické prevence

31.12.2014 11:39

Jednalo se o Rozvojový program MŠMT a naše škola získala 49 000 Kč.

Logopedická prevence naší školy:

hlavním předpokladem úspěšného školáka je správná technika řeči. Proto je jí v naší mateřské škole věnovaná pravidelná a cílevědomá péče. K jejímu zkvalitnění v oblasti logopedické prevence přispělo získání dotačního titulu z Rozvojového programu MŠMT- Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014: na náš projekt: „Pomůžeš mi, abychom si rozuměli“. Projekt podpořil a velmi napomohl v zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v MŠ. Rodiče pak přivedl k užší spolupráci, jelikož nejdůležitější je: věnovat se dětem denně, tudíž největší práci zastanou rodiče doma. Nácvik hlásky není úspěšný pouze nastavením mluvidel do určité polohy, ale předchází mu správný a rovnoměrný rozvoj celého těla. Celý projekt se prolíná jednotlivými měsíci ve ŠVP. Naším cílem je, aby „předškolák“ zvládal již většinu potřebných cvičení automaticky a maximálně, aby určené hlásky fixoval a automatizoval. Samozřejmostí je, aby každé cvičení bylo pro děti zábavou a rády se k němu vracely. Děti jsou od samého začátku docházky formou jednoduchých cvičení a her: kolektivních nebo individuálních vedeny k rozvíjení řečových dovedností v oblasti:

  • Průpravná cvičení:        dechová, fonační a artikulační cvičení
  • Motorika:                    hrubá, jemná a grafomotorika
  • Smyslové vnímání:        sluchová a zraková percepce, rytmické a rozumové schopnosti
  • Jazykové roviny:          foneticko-fonologická, lexikálně-sématická, morfologicko-syntaktická a pragmatická rovina
  • Správná výslovnost:     nápodoba jednotlivých hlásek, kolektivní logopedická cvičení ve třídách
  • Těmito cvičeními provází děti v každé třídě hrošík „Logopedík“. Cvičení jsou tedy vnímána jako zábava, hra a děti se učí prožitkem

Zodpovědnost za správnou výchovu řeči nesou rodiče, ale naše škola je rodičům nápomocna prostřednictvím proškolených logopedických asistentek – preventistů řečové výchovy, které mají výše uvedené oblasti řeči podrobně rozpracovány.

Logopedické asistentky se zaměřují zejména :

  • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku a mladšího školního věku
  • na prevenci vzniku poruch řeči
  • na prevenci vzniku čtenářských obtíží
  • v rozsahu své působnosti poskytují zákonným zástupcům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče

Projekt „Pomůžeš mi, abychom si rozuměli“ naleznete v sekci zájmové kroužky pod odkazem logopedická prevence.

 

Zpět