Školné/Úplata za předškolní vzdělávání a stravné šk.r. 2021/22

ČÍSLO ÚČTU: 181 363 360 / 0300

VARIABILNÍ SYMBOL:

  • PRO PLATBU ŠKOLNÉHO - 999
    (do zprávy pro příjemce uveďte: školné, jméno a příjmení dítěte): výše 486,-Kč/měsíc. § 6 odst. 7) vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je splatnost do 15. dne stávajícího měsíce. Úplata v době letních prázdnin bude stanovena dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu. Dle novelizace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, která stanovuje povinné předškolní vzdělávání: platí, že od platby za předškolní vzdělávání jsou zproštěny děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily věku 6 let (předškoláci) a děti s odkladem povinné školní docházky.
  • PRO PLATBU OBĚDŮ - 888 
    (do zprávy pro příjemce uveďte: stravné, jméno a příjmení dítěte). Stravné se hradí v pravidelných měsíčních splátkách, výše splátky činí 800,- Kč.

 Ceny stravného:

 

dopolední svačina + oběd

33 Kč

odpolední svačina

8 Kč

CELKEM

 41 Kč

 

Jídelníček

Každý týden je jídelníček vyvěšen ve vstupních prostorách školy a umístěn na webových stránkách v záložce "Jídelníček". Dětem je podávána pestrá a zdravá strava. Střídají se masové a bezmasé pokrmy. Ovoce a zelenina je podávána pravidelně. Pitný režim je zajištěn během celého dne ve všech třídách i při pobytu venku.