Adaptační plán

Popis, charakteristika adaptačního programu:

Adaptační plán je připraven pro první dny dítěte v MŠ. Jednotlivé děti přicházejí do MŠ z rodinného prostředí, které se od prostředí MŠ zásadně liší. Dítě vstupem do MŠ vstupuje do širší společnosti. Poznává nové lidi, kamarády, ale také se přizpůsobuje novým pravidlům, odlišnému režimu.

Naší snahou je, aby dítě chodilo do školky rádo a bylo v ní spokojené. Proto je nutná komunikace a spolupráce s rodiči, snaha učitelek seznámit se s prostředím, které dítě až dosud formovalo a poznávat dítě samotné. V naší MŠ přistupujeme ke každému dítěti jako k individuální osobnosti a snažíme se přizpůsobit adaptaci zcela jeho potřebám.

Minimalizace adaptačních problémů:

 • K dítěti, které nastupuje do MŠ, je nutné přistupovat individuálně, s ohledem na jeho potřeby. Učitelky se snaží vytvářet pohodu, příznivou atmosféru. Dítě přijímají pozitivně, poskytují mu citovou podporu, seznamují ho nenásilně s prostředím, režimem a kamarády. Důležitá je empatie a citlivý přístup. Časově se adaptace přizpůsobuje zcela dítěti.
 • Proces adaptace začíná už při zápisu do MŠ, kdy současně probíhá i den otevřených dveří. Rodiče si mohou prohlédnout celou školu a pohrát si s dětmi tam, kde se cítí nejlépe.
 • Dalším krokem je návštěva rodičů s dítětem v konkrétní třídě. Dítě se seznámí s prostředím, učitelkami, učitelky s rodiči komunikují o dítěti, domlouvají termín nástupu, konkrétní plán adaptace. V případě zájmu si dítě může chvilku pohrát, popřípadě se s rodičem účastnit pobytu venku. Do MŠ mohou pouze zdravé děti. U dětí se známkami onemocnění se adaptace odkládá.
 • Při další návštěvě rodiče odcházejí a dítě nechávají v péči učitelky. Rodičům se nedoporučuje zbytečně protahovat loučení, které může v dítěti vyvolat nejistotu. Dítě pobývá v MŠ jen "chvilku". Obvykle to bývají dvě hodiny, v individuálních případech je možné pobyt ještě zkrátit.
 • Pobyt dítěte v MŠ se postupně prodlužuje podle potřeb dětí a rodičů. Klademe důraz na pravidelnou docházku v období adaptace, aby se vytvořil potřebný návyk. Standardním časovým obdobím pro adaptaci je týden. Je ovšem možné dobu adaptace podle podmínek a po dohodě s rodiči prodloužit.

Desatero rad pro rodiče, aby usnadnily svému dítěti nástup do MŠ:

 • Navštěvujte s dítětem rodiny s jinými dětmi, mateřská centra, kamarády.
 • Nechávejte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka.
 • Povídejte si s dítětem, hrajte si s ním, věnujte se mu.
 • Každý den si udělejte čas na čtenou pohádku.
 • Zaměřte se na rozvoj sebeobsluhy (použít WC, umýt si ruce, držet lžíci, obléci kalhoty, obout boty apod.)
 • Nespěchejte na dítě, dopřejte mu čas, aby zvládlo věci samo.
 • Nevychvalujte školku ani školkou nevyhrožujte, držte se reality.
 • Vysvětlujte dítěti vhodné a nevhodné chování, proč tomu tak je.

Při nástupu do školky se rodičům doporučuje, aby dítě zvládalo tyto kompetence:

 • Samostatně se pohybovat, chodit, běhat.
 • Sedět po celou dobu u jídla, držet lžíci, pít z hrnečku.
 • Používat toaletu vědomě, umýt si ruce.
 • Chodit po schodech, držet se zábradlí.
 • Snažit se uklízet si hračky.
 • Reagovat na pokyny a na své jméno.