Historie, kam směřujeme

KDO JSME? (cíle a filozofie MŠ Velké Popovice):

Mateřská škola Velké Popovice se nachází v nádherném prostředí, obklopena lesy a krásnou přírodou.

Pro ochranu dokonale čistého životního prostředí a jedinečného krajinného rázu bylo v roce 1993 území jižně od Velkých Popovice vyhlášeno Přírodním parkem Velkopopovicko. Tento přírodní ráz krajiny zprostředkovává dětem poznání přírodních jevů a rozličných přírodních úkazů. Dítě poznává krásu okolního prostředí. Vnímá, co dává příroda člověku a učí se ji chránit a pečovat o ni.

MŠ si tedy klade za cíl podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém - citovém, rozumovém i tělesném rozvoji, na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Prohlubovat kladný vztah k přírodě. Učit děti, že zdroje na Zemi jsou vyčerpatelné a je nezbytné s nimi hospodařit - udržitelný rozvoj. Výukové aktivity jsou prokládány volnou hrou v herně nebo pobytem na čerstvém vzduchu: v blízkém lese, na školní zahradě, na dětském hřišti.

Historie vývoje MŠ:

Výstavba MŠ byla dokončena v březnu 1984. Investorem byl závod Středočeské pivovary, koncernový podnik ve Velkých Popovicích. Provoz byl zahájen ve třech třídách. Od roku 1990 pro neustále klesající počet dětí byl provoz zúžen na dvě třídy. V roce 2006 byl provoz opět rozšířen na tři třídy a ve šk. r. 2008/09 byla otevřená třída čtvrtá. Nachází se v prostorách bývalé ředitelny a je kapacitně menší.

Co nabízíme:

MŠ nabízí dostatek podnětů k rozvoji osobnosti dítěte a širokou škálu činností, při kterých je vždy kladen důraz na pozitivní pocity dítěte z pobytu v MŠ (radost, spokojenost, pocit bezpečí, splněná přání, touha po poznání...).

Prioritou je působit na děti tak, aby se z nich vyvíjely samostatné "malé osobnosti", respektující své rodiče, pedagogy, kamarády. Učíme děti chránit přírodu, zabýváme se i prevencí sociálně - patologických jevů.

Pedagogové při své práci vytvářejí vstřícné a podnětné prostředí, děti motivují, vedou ke spontánní aktivitě, hře, ale také k soustředění a spolupráci při řízené činnosti. Tempo jednotlivých dětí je vždy respektováno. Důležité je, aby se děti zapojovaly do činností a nabízených aktivit, protože samy chtějí, tyto činnosti je baví a mají z nich radost.

Řízené činnosti jsou zaměřeny na získávání poznatků na základě prožitků dítěte. Převažující forma práce je skupinová, preferujeme menší skupinky dětí. Individualita každého dítěte je respektována.