O nás

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Provoz školy začíná v 6:30 h. Děti přicházejí zpravidla do 8:00 h. Výjimky jsou povoleny po vzájemné dohodě s pedagogem.

Spontánní hry probíhají proto, aby se děti cítily volně a spokojeně. V režimu dne jsou zařazeny v době od 6:30 do 8:30 h (dle režimu tříd) a odpoledne od 15:00 do 16:30 h. Během celého dne se mohou děti dle své potřeby věnovat také pohybovým aktivitám dle vlastního výběru.

Ranní povídání v kruhu je důležitou součástí dne. Děti se učí naslouchat kamarádům a sdělují své prožitky. Zařazeno je v době od 8:30 h. Po něm následuje každodenní tělovýchovná chvilka.

Didakticky zacílené činnosti jsou přizpůsobené věku dětí v jednotlivých třídách, probíhají v době od 9:15 do 10:00 h.

Na konci týdne děti hodnotí vše, co zažily: co se podařilo a naopak, v týdenních plánech tuto aktivitu nazýváme KOUZELNÝ ZVONEČEK.


Paní učitelky pracují dle školního vzdělávacího programu - kurikula = jedná se o plánovanou a zároveň záměrně vytyčovanou a nasměrovanou trasu, při jejímž absolvování získávají děti postupnou a nenásilnou formou zkušenosti. Především v závislosti na svých schopnostech a zájmech. Kurikulum má tři části: vzdělávací program, obsahovou náplň a výsledek.

V každé třídě je kladen důraz na systematické výchovné působení, v němž základním principem je individualizace v podmínkách skupiny, pestrost, různostrannost a prožitkové učení. Pedagogické působení v jednotlivých třídách je přizpůsobováno vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí s přihlédnutím k potřebám jejich věkové skupiny. Samozřejmostí je dlouhodobé, cílené, navazující a prolínající se výchovné působení ve všech složkách výchovy. Jeho nedílnou součástí je rozvoj řečových schopností a dovedností (vnímání, dorozumění, poslech, výslovnost, ústní projev, vyjadřování, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka, sebeobslužnou činnost, rozvoj intelektu, kreativity, samostatnosti). V celém pedagogickém procesu dominuje hra (pro dítě nejpřirozenější forma učení a cesta k poznání).

Spontánní a řízené činnosti jsou vyváženy a přizpůsobovány vznikajícím situacím. Velký prostor je věnován adaptačnímu režimu a postupnému začleňování nově příchozích dětí do kolektivu MŠ. Samozřejmostí je empatický přístup všech zaměstnanců.

V průběhu celého školního roku jsou pro děti zajištěny různorodé akce - divadla, výlety, besídky, fotografování, plavání, návštěvy solné jeskyně a nedílnou součástí jsou též aktivity podporující spolupráci s rodinou.