Zápis

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, správní řád, vyhláška o předškolním vzdělávání).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním).

  • 6.5.2024 a 7.5.2024 SBĚR ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

Osobně: 13.30 – 16.30 hod

Datovou schránkou: xfkraq7

K žádosti je třeba doložit:

- vytištěnou a podepsanou přihlášku (žádost o přijetí):

- evidenční list s potvrzením o očkování od pediatra:

- rodný list

Trvalý pobyt dítěte si MŠ ověřuje sama na matrice.

  • PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA - Registrační číslo vám bude přiděleno osobně při zápisu. Pod tímto číslem naleznete výsledek přijímacího řízení.
  • 20.5.2024 NAHLÍŽENÍ DO SPISU – 10.00 – 13.00 h můžete nahlédnout do svého spisu a vyjádřit se k podkladům.
  • 28.5.2024 (předpokládaný termín) ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – dle registračních čísel
  • 28.5.2024 VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ – osobně v ředitelně MŠ od 10.00 – 14.00 h.
  • 11.6.2024 (předpokládaný termín) SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ – předání rozhodnutí o přijetí od 16.00 h.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Žádost o zahájení individuálního vzdělávání:

* ZMĚNY VYHRAZENY


OBECNÉ INFORMACE:

  • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 7 let. Zákonný zástupce může podávat Žádost o přijetí při řádném zápisu. Zápis do MŠ na daný školní rok probíhá na jaře. Rodiče si mohou Žádost o přijetí do mateřské školy vyplnit v mateřské škole (v době k tomu stanovené). O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka (dle zákona č.561/2004 Sb Školský zákon).

  • Případné alergie či omezení dítěte oznámí rodiče během zápisu do MŠ. V případě zdravotního postižení dítěte bude rozhodnuto na základě aktuálních podmínek MŠ a lékařského vyjádření.

  • Zde jsou také průběžně umístěny všechny aktuální informace: termíny sběru přihlášek včetně průběhu zápisů a jejich výsledků.