Zápis

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, správní řád, vyhláška o předškolním vzdělávání).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním).

Pro cizince, kterým je v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, je stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24, a to ve dne 8. června 2023.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, додаткова дата зарахування на дошкільну освіту встановлюється з 2023/24 навчального року, 8.червня 2023 року.


  • 9.5.2023 a 10.5.2023 SBĚR ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

Osobně: 13.30 – 16.30 hod

Datovou schránkou: xfkraq7

K žádosti je třeba doložit:

- vytištěnou a podepsanou přihlášku (žádost o přijetí):

- kopii evidenčního listu s potvrzením o očkování od pediatra:

- kopii rodného listu (nebo originál k nahlédnutí)

Trvalý pobyt dítěte si MŠ ověřuje sama na matrice.

  • PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA - Registrační číslo vám bude přiděleno osobně při zápisu. Pod tímto číslem naleznete výsledek přijímacího řízení.
  • 23. 5.2023 NAHLÍŽENÍ DO SPISU – 13.30 – 15.30 h můžete nahlédnout do svého spisu a vyjádřit se k podkladům.
  • 7.6.2023 ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – dle registračních čísel ve vitríně před MŠ
  • 7.6.2023 VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ – osobně v ředitelně MŠ od 10.00 – 14.00 h.
  • 19.6.2023 SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ – předání rozhodnutí o přijetí od 16.00 h.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • 8.6.2023 SBĚR ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ. (Pro cizince, kterým je v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny).

Osobně: 13.00 – 15.00 hod 

Žádost o zahájení individuálního vzdělávání:


OBECNÉ INFORMACE:

  • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 7 let. Zákonný zástupce může podávat Žádost o přijetí při řádném zápisu. Zápis do MŠ na daný školní rok probíhá na jaře. Rodiče si mohou Žádost o přijetí do mateřské školy vyplnit v mateřské škole (v době k tomu stanovené). O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka (dle zákona č.561/2004 Sb Školský zákon).

  • Případné alergie či omezení dítěte oznámí rodiče během zápisu do MŠ. V případě zdravotního postižení dítěte bude rozhodnuto na základě aktuálních podmínek MŠ a lékařského vyjádření.

  • Zde jsou také průběžně umístěny všechny aktuální informace: termíny sběru přihlášek včetně průběhu zápisů a jejich výsledků.