MŠ VELKÉ POPOVICE ŠABLONY III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018416
Zkrácený název projektu: MŠ Velké Popovice šablony III
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: MŠ Velké Popovice šablony III
Datum zahájení: 1. 09. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2022
 
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora školy a projektový den.
 
Cíl projektu:
Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
 
„Projekt MŠ Velké Popovice šablony III je spolufinancován Evropskou unií“
 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Vybrali jsme tyto šablony:
 
• Školní asistent MŠ
• projektový den ve výuce
 

 

ZÁŘIJOVÁ VÝZVA DO PRÁCE A DO ŠKOLY  NA KOLE 2020

Zaměstnanci MŠ Velké Popovice se účastní akce v rámci Evropského týdne mobility, která motivuje k bezmotorovému pohybu. Tato doprava je ekologická, nejzdravější a nejbezpečnější.

                  
 
 

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Celoroční projekt pro předškolní děti, kdy pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevují svět. Obsahem jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost, gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti a rozvíjení poznání.

Projket je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR.

       

 

MEDVÍDEK NIVEA POMÁHÁ DĚTEM V PŘÍPRAVĚ NA ŠKOLU

Jedná se o integrační a vzdělávací projekt, který je vždy zpracován na jeden školní rok. Je koncipován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a při maximálním respektu ke specifice vzdělávacího procesu předškolního dítěte, podporuje tvorbu kompetencí důležitých pro budoucího školáka.

Snaží se u každého předškolního dítěte zachytit aktuální stupeň individuálního vývoje a umožňuje nabídku řešení ve více úrovních.

Základní materiál tvoří desky pro každé dítě, do nichž je vložen sešit s úkoly, rozšířený soubor pracovních materiálů a hodnotící arch. Desky pro pedagogy obsahují kromě těchto materiálů i metodické pokyny a podklady pro hodnocení.

Projekt budou realizovat spolu s dětmi jejich třídní učitelky.    

 

MŠ ZÍSKALA V ROCE 2014 GRANT NA PODPORU LOGOPEDICKÉ PREVENCE

31.12.2014 11:39

Jednalo se o Rozvojový program MŠMT a naše škola získala 49 000 Kč.

Logopedická prevence naší školy:

hlavním předpokladem úspěšného školáka je správná technika řeči. Proto je jí v naší mateřské škole věnovaná pravidelná a cílevědomá péče. K jejímu zkvalitnění v oblasti logopedické prevence přispělo získání dotačního titulu z Rozvojového programu MŠMT- Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014: na náš projekt: „Pomůžeš mi, abychom si rozuměli“. Projekt podpořil a velmi napomohl v zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v MŠ. Rodiče pak přivedl k užší spolupráci, jelikož nejdůležitější je: věnovat se dětem denně, tudíž největší práci zastanou rodiče doma. Nácvik hlásky není úspěšný pouze nastavením mluvidel do určité polohy, ale předchází mu správný a rovnoměrný rozvoj celého těla. Celý projekt se prolíná jednotlivými měsíci ve ŠVP. Naším cílem je, aby „předškolák“ zvládal již většinu potřebných cvičení automaticky a maximálně, aby určené hlásky fixoval a automatizoval. Samozřejmostí je, aby každé cvičení bylo pro děti zábavou a rády se k němu vracely. Děti jsou od samého začátku docházky formou jednoduchých cvičení a her: kolektivních nebo individuálních vedeny k rozvíjení řečových dovedností v oblasti:

  • Průpravná cvičení: dechová, fonační a artikulační cvičení
  • Motorika: hrubá, jemná a grafomotorika
  • Smyslové vnímání: sluchová a zraková percepce, rytmické a rozumové schopnosti
  • Jazykové roviny: foneticko-fonologická, lexikálně-sématická, morfologicko-syntaktická a pragmatická rovina
  • Správná výslovnost: nápodoba jednotlivých hlásek, kolektivní logopedická cvičení ve třídách
  • Těmito cvičeními provází děti v každé třídě hrošík "Logopedík". Cvičení jsou tedy vnímána jako zábava, hra a děti se učí prožitkem

Zodpovědnost za správnou výchovu řeči nesou rodiče, ale naše škola je rodičům nápomocna prostřednictvím proškolených logopedických asistentek – preventistů řečové výchovy, které mají výše uvedené oblasti řeči podrobně rozpracovány.

Logopedické asistentky se zaměřují zejména :

  • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku a mladšího školního věku
  • na prevenci vzniku poruch řeči
  • na prevenci vzniku čtenářských obtíží
  • v rozsahu své působnosti poskytují zákonným zástupcům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče     
     
 

 

MŠ SE STALA ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM VE VÝZVĚ NADACE Partnerství

31.07.2013 13:29