Projekty

MRKVIČKA

Jsme zapojeni do celorepublikového projektu, jehož cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školní a mimoškolní ekologické výchovy a vzdělávání. Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Program MRKVIČKA zprostředkovává a podporuje spolupráci prostřednictvím regionálních setkání. 

SCREENING ZRAKU

Naše mateřská škola se stará o zrak dětí. Nabízíme pravidelně SCREENING ZRAKU oční specialistkou v budově MŠ. U dětí jsou vyšetřeny nejen základní zrakové vady (dioptrie, cylindry, šilhání a šedý zákal), ale také je proveden jednoduchý test na vyloučení poruchy prostorového vidění a test zrakové ostrosti.

KERAMIKA V MŠ

Mateřská škola Velké Popovice nabízí k dispozici všem dětem i paní učitelkám využití keramické hlíny a pece při jejich práci v rámci výtvarných činností. Keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, ale také tvůrčí schopnosti dětí, jejich představivost a fantazii. Každý výrobek je nezaměnitelný originál, který nese otisky jejich rukou. Děti se naučí základní způsoby vytváření z hlíny (vyštipování, modelování z válečků, modelování volnou rukou, práci s plátem...) na základě svých věkových možností. Zároveň se naučí některé pro ně dostupné techniky dekorování výrobků včetně engob a glazování. Keramika pro děti v mateřské škole má tradici a je stále velmi oblíbena.

Koordinátorky keramiky: Marcela Hrušková, Dominika Zemanová, Barbora Gabrišová

MŠ Velké Popovice šablony OP JAK

Mateřská škola Velké Popovice, příspěvková organizace zahájila 1. 9. 2022 realizaci projektu
MŠ Velké Popovice šablony OP JAK (reg. č. projektu CZ.02.02.03/00/22_002/0000166).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

 • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. Školní asistent MŠ

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

ŠKOLÁKEM ZVESELA

Školákem zvesela je projekt zaměřený na správnou výslovnost, hrubou i jemnou motoriku a další dovednosti, ve kterém je naší snahou podpořit všestrannou připravenost předškoláčků, aby jejich cesta do základní školy byla snadnější a tato aktivita vykazovala co nejlepší výsledky.

Preventivní logopedická péče má v naší škole za úkol podchytit co nejvíce dětí s logopedickými vadami či jinak narušenou komunikační schopností. Ve spolupráci s rodiči i odborníky je naším zájmem těmto dětem pomoci při odstraňování logopedických vad a rozvíjení komunikačních schopností a dovedností.

Logopedické asistentky: Petra Dudová, Petra Fidlerová

PLANETA NAŠIM DĚTEM, ANEB POJĎME UZDRAVOVAT SVĚT!

U příležitosti oslavy "Dne Země" 22.4.2021 jsme slavnostně zahájili projekt "Planeta našim dětem, aneb pojďme uzdravovat svět!"

Společně jsme ozdobili nádoby určené k třídění výplňového materiálu a seznámili jsme děti o jeho možném dalším využití. Našim cílem je rozvíjet znalosti dětí, snížit produkci odpadů školky, zlepšit přístup k životnímu prostředí a být inspirací pro spoluobčany.

Koordinátorky projektu: Mgr. Věra Hendrychová, Michaela Fraňková

MŠ VELKÉ POPOVICE ŠABLONY III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018416Zkrácený název projektu: MŠ Velké Popovice šablony IIINázev programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníČíslo výzvy: 02_18_063Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OPNázev projektu CZ: MŠ Velké Popovice šablony IIIDatum zahájení: 1. 09. 2020Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2022 Anotace projektu:Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora školy a projektový den. Cíl projektu:Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce "Projekt MŠ Velké Popovice šablony III je spolufinancován Evropskou unií" Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Vybrali jsme tyto šablony: • školní asistent MŠ• projektový den ve výuce.

ČISTÝ LES

Děti naší mateřské školy se spolu s paní učitelkami zúčastní celoroční akce úklidu přilehlého lesa a okolí. Jedná se o odstraňování plastů, kovu, skla, nebo papíru, který v lese zanechali méně zodpovědní spoluobčané. Děti mají k dispozici ochranné rukavice, tašky a pytle na příslušný odpad. Touto akcí se zapojují do slosování o ceny za pomoc přírodě. Největším přínosem je rozvoj jejich enviromentálního cítění.

SPORTUJEME S MŠ V ZŠ

Děti se pravidelně účastní pohybových aktivit zaměřených na rozvoj všeobecné obratnosti a her s míčem. Odborné vedení je zajištěno sportovními trenéry, kteří lekce organizují v tělocvičně ZŠ a zajišťují vhodnými pomůckami. Děti podporujeme a vedeme k samostatnosti, spolupráci v kolektivu a zdravé sebedůvěře.
Koordinátorka projektu: Barbora Gabrišová

BRUSLENÍ

V projektu "První kroky, aneb budu Jágr nebo Sáblíková" mají naše děti a jejich rodiče již několik let možnost využívat zimní stadion ve Velkých Popovicích. Pro výuku bruslení jsou k dispozici dva instruktoři a pedagogický pracovník MŠ. U dětí se rozvíjí fyzická i psychická zdatnost, koordinace pohybu včetně otužování. Učí se trávit čas aktivním způsobem a rozvíjí se jejich kladný vztah ke sportu.

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

Ve spolupráci se Ski areálem Chotouň organizujeme lyžařský výcvik dětí. Celá akce je v rozsahu pěti dnů a jednotlivé lekce obsahují 2 hodiny výuky s instruktorem. Děti si užívají příjemný pobyt na čerstvém vzduchu v kolektivu kamarádů, paní učitelek a učí se hravou formou základům lyžování.

PLAVÁNÍ

V bazénu "Na Valnovce", Kamenice - Ládví probíhá pod vedením lektorů plavecký výcvik dětí. Plaváčci se naučí nemít strach z vody a plaveckým základům. K dispozici je také herna a sauna. Doprava je zajištěna autobusem za doprovodu pedagogických pracovníků MŠ.

ZÁŘIJOVÁ VÝZVA DO PRÁCE A DO ŠKOLY NA KOLE

Zaměstnanci MŠ Velké Popovice se účastní akce v rámci Evropského týdne mobility, která motivuje k bezmotorovému pohybu. Tato doprava je ekologická, nejzdravější a nejbezpečnější.

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Celoroční projekt pro předškolní děti, kdy pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevují svět. Obsahem jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost, gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti a rozvíjení poznání.

Projket je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR.

MEDVÍDEK NIVEA POMÁHÁ DĚTEM V PŘÍPRAVĚ NA ŠKOLU

Jedná se o integrační a vzdělávací projekt, který je vždy zpracován na jeden školní rok. Je koncipován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a při maximálním respektu ke specifice vzdělávacího procesu předškolního dítěte, podporuje tvorbu kompetencí důležitých pro budoucího školáka.

Snaží se u každého předškolního dítěte zachytit aktuální stupeň individuálního vývoje a umožňuje nabídku řešení ve více úrovních.

Základní materiál tvoří desky pro každé dítě, do nichž je vložen sešit s úkoly, rozšířený soubor pracovních materiálů a hodnotící arch. Desky pro pedagogy obsahují kromě těchto materiálů i metodické pokyny a podklady pro hodnocení.

Projekt budou realizovat spolu s dětmi jejich třídní učitelky.

MŠ SE STALA ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM V PROJEKTU "Když má naše kuchyně nový kabát"  

Z Programu rozvoje venkova ČR získala dotaci ve výši 229 464,- Kč na nové kuchyňské linky ve vydávacích kuchyňkách MŠ Velké Popovice, p.o.

10.5.2021


MŠ ZÍSKALA V ROCE 2014 GRANT NA PODPORU LOGOPEDICKÉ PREVENCE

31.12.2014 11:39

Jednalo se o Rozvojový program MŠMT a naše škola získala 49 000 Kč.

Logopedická prevence naší školy:

hlavním předpokladem úspěšného školáka je správná technika řeči. Proto je jí v naší mateřské škole věnovaná pravidelná a cílevědomá péče. K jejímu zkvalitnění v oblasti logopedické prevence přispělo získání dotačního titulu z Rozvojového programu MŠMT- Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014: na náš projekt: "Pomůžeš mi, abychom si rozuměli". Projekt podpořil a velmi napomohl v zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v MŠ. Rodiče pak přivedl k užší spolupráci, jelikož nejdůležitější je: věnovat se dětem denně, tudíž největší práci zastanou rodiče doma. Nácvik hlásky není úspěšný pouze nastavením mluvidel do určité polohy, ale předchází mu správný a rovnoměrný rozvoj celého těla. Celý projekt se prolíná jednotlivými měsíci ve ŠVP. Naším cílem je, aby "předškolák" zvládal již většinu potřebných cvičení automaticky a maximálně, aby určené hlásky fixoval a automatizoval. Samozřejmostí je, aby každé cvičení bylo pro děti zábavou a rády se k němu vracely. Děti jsou od samého začátku docházky formou jednoduchých cvičení a her: kolektivních nebo individuálních vedeny k rozvíjení řečových dovedností v oblasti:

 • Průpravná cvičení: dechová, fonační a artikulační cvičení
 • Motorika: hrubá, jemná a grafomotorika
 • Smyslové vnímání: sluchová a zraková percepce, rytmické a rozumové schopnosti
 • Jazykové roviny: foneticko-fonologická, lexikálně-sématická, morfologicko-syntaktická a pragmatická rovina
 • Správná výslovnost: nápodoba jednotlivých hlásek, kolektivní logopedická cvičení ve třídách
 • Těmito cvičeními provází děti v každé třídě hrošík "Logopedík". Cvičení jsou tedy vnímána jako zábava, hra a děti se učí prožitkem

Zodpovědnost za správnou výchovu řeči nesou rodiče, ale naše škola je rodičům nápomocna prostřednictvím proškolených logopedických asistentek - preventistů řečové výchovy, které mají výše uvedené oblasti řeči podrobně rozpracovány.

Logopedické asistentky se zaměřují zejména :

 • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku a mladšího školního věku
 • na prevenci vzniku poruch řeči
 • na prevenci vzniku čtenářských obtíží
 • v rozsahu své působnosti poskytují zákonným zástupcům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče

MŠ SE STALA ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM VE VÝZVĚ NADACE Partnerství

31.07.2013 13:29