KERAMIKA V MŠ

 

Mateřská škola Velké Popovice nabízí k dispozici všem dětem i paní učitelkám využití keramické hlíny a pece při jejich práci v rámci výtvarných činností. Keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, ale také tvůrčí schopnosti dětí, jejich představivost a fantazii. Každý výrobek je nezaměnitelný originál, který nese otisky jejich rukou. Děti se naučí základní způsoby vytváření z hlíny (vyštipování, modelování z válečků, modelování volnou rukou, práci s plátem…) na základě svých věkových možností. Zároveň se naučí některé pro ně dostupné techniky dekorování výrobků včetně engob a glazování. Keramika pro děti v mateřské škole má tradici a je stále velmi oblíbena.

   

 

MŠ Velké Popovice šablony OP JAK

 
 

 

Mateřská škola Velké Popovice zahájila 1. září 2022 realizaci projektu MŠ Velké Popovice šablony OP JAK. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

 • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu dojde k personálnímu posílení mateřské školy.

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

 

 

ŠKOLÁKEM ZVESELA

 

 

Školákem zvesela je projekt zaměřený na správnou výslovnost, hrubou i jemnou motoriku a další dovednosti, ve kterém je naší snahou podpořit všestrannou připravenost předškoláčků, aby jejich cesta do základní školy byla snadnější a tato aktivita vykazovala co nejlepší výsledky.

Preventivní logopedická péče má v naší škole za úkol podchytit co nejvíce dětí s logopedickými vadami či jinak narušenou komunikační schopností. Ve spolupráci s rodiči i odborníky je naším zájmem těmto dětem pomoci při odstraňování logopedických vad a rozvíjení komunikačních schopností a dovedností.

Logopedické asistentky: Petra Dudová a Petra Fidlerová

 

PLANETA NAŠIM DĚTEM, ANEB POJĎME UZDRAVOVAT SVĚT!

 
U příležitosti oslavy "Dne Země" 22.4.2021  jsme slavnostně zahájili projekt "Planeta našim dětem, aneb pojďme uzdravovat svět!"

Společně jsme ozdobili nádoby určené k třídění výplňového materiálu a seznámili jsme děti o jeho možném dalším využití. Našim cílem je rozvíjet znalosti dětí, snížit produkci odpadů školky, zlepšit přístup k životnímu prostředí a být inspirací pro spoluobčany.

 
   
 
 

MŠ VELKÉ POPOVICE ŠABLONY III

 
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018416
Zkrácený název projektu: MŠ Velké Popovice šablony III
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: MŠ Velké Popovice šablony III
Datum zahájení: 1. 09. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2022
 
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora školy a projektový den.
 
Cíl projektu:
Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
 
„Projekt MŠ Velké Popovice šablony III je spolufinancován Evropskou unií“
 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Vybrali jsme tyto šablony:
 
• Školní asistent MŠ
• projektový den ve výuce
 
 
   
 

ČISTÝ LES

 

Děti naší mateřské školy se spolu s paní učitelkami zúčastní celoroční akce úklidu přilehlého lesa a okolí. Jedná se o odstraňování plastů, kovu, skla, nebo papíru, který v lese zanechali méně zodpovědní spoluobčané. Děti mají k dispozici ochranné rukavice, tašky a pytle na příslušný odpad. Touto akcí se zapojují do slosování o ceny za pomoc přírodě. Největším přínosem je rozvoj jejich enviromentálního cítění.

 

SPORTUJEME S MŠ V ZŠ

 

 

Děti se pravidelně účastní pohybových aktivit zaměřených na rozvoj všeobecné obratnosti a her s míčem. Odborné vedení je zajištěno sportovními trenéry, kteří lekce organizují v tělocvičně ZŠ a zajišťují vhodnými pomůckami. Děti podporujeme a vedeme k samostatnosti, spolupráci v kolektivu a zdravé sebedůvěře.

 

 

 
BRUSLENÍ
 

 

V projektu "První kroky, aneb budu Jágr nebo Sáblíková" mají naše děti a jejich rodiče již několik let možnost využívat zimní stadion ve Velkých Popovicích. Pro výuku bruslení jsou k dispozici dva instruktoři a pedagogický pracovník MŠ. U dětí se rozvíjí fyzická i psychická zdatnost, koordinace pohybu včetně otužování. Učí se trávit čas aktivním způsobem a rozvíjí se jejich kladný vztah ke sportu.

 

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

 
 
Ve spolupráci se Ski areálem Chotouň organizujeme lyžařský výcvik dětí. Celá akce je v rozsahu pěti dnů a jednotlivé lekce obsahují 2 hodiny výuky s instruktorem. Děti si užívají příjemný pobyt na čerstvém vzduchu v kolektivu kamarádů, paní učitelek a učí se hravou formou základům lyžování.
 
 

PLAVÁNÍ

 

V bazénu "Valnovka",Kamenice-Ládví probíhá pod vedením lektorů plavecký výcvik dětí. Plaváčci se naučí nemít strach z vody a plaveckým základům. K dispozici je také herna a sauna. Doprava je zajištěna autobusem za doprovodu pedagogických pracovníků MŠ.

 

ZÁŘIJOVÁ VÝZVA DO PRÁCE A DO ŠKOLY  NA KOLE

 

Zaměstnanci MŠ Velké Popovice se účastní akce v rámci Evropského týdne mobility, která motivuje k bezmotorovému pohybu. Tato doprava je ekologická, nejzdravější a nejbezpečnější.

                  
 
 
 

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Celoroční projekt pro předškolní děti, kdy pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevují svět. Obsahem jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost, gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti a rozvíjení poznání.

Projket je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR.

 

        

       

 

 

MEDVÍDEK NIVEA POMÁHÁ DĚTEM V PŘÍPRAVĚ NA ŠKOLU

 

Jedná se o integrační a vzdělávací projekt, který je vždy zpracován na jeden školní rok. Je koncipován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a při maximálním respektu ke specifice vzdělávacího procesu předškolního dítěte, podporuje tvorbu kompetencí důležitých pro budoucího školáka.

Snaží se u každého předškolního dítěte zachytit aktuální stupeň individuálního vývoje a umožňuje nabídku řešení ve více úrovních.

Základní materiál tvoří desky pro každé dítě, do nichž je vložen sešit s úkoly, rozšířený soubor pracovních materiálů a hodnotící arch. Desky pro pedagogy obsahují kromě těchto materiálů i metodické pokyny a podklady pro hodnocení.

Projekt budou realizovat spolu s dětmi jejich třídní učitelky.    

 

 

MŠ ZÍSKALA V ROCE 2014 GRANT NA PODPORU LOGOPEDICKÉ PREVENCE

 

 

31.12.2014 11:39

Jednalo se o Rozvojový program MŠMT a naše škola získala 49 000 Kč.

Logopedická prevence naší školy:

hlavním předpokladem úspěšného školáka je správná technika řeči. Proto je jí v naší mateřské škole věnovaná pravidelná a cílevědomá péče. K jejímu zkvalitnění v oblasti logopedické prevence přispělo získání dotačního titulu z Rozvojového programu MŠMT- Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014: na náš projekt: „Pomůžeš mi, abychom si rozuměli“. Projekt podpořil a velmi napomohl v zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v MŠ. Rodiče pak přivedl k užší spolupráci, jelikož nejdůležitější je: věnovat se dětem denně, tudíž největší práci zastanou rodiče doma. Nácvik hlásky není úspěšný pouze nastavením mluvidel do určité polohy, ale předchází mu správný a rovnoměrný rozvoj celého těla. Celý projekt se prolíná jednotlivými měsíci ve ŠVP. Naším cílem je, aby „předškolák“ zvládal již většinu potřebných cvičení automaticky a maximálně, aby určené hlásky fixoval a automatizoval. Samozřejmostí je, aby každé cvičení bylo pro děti zábavou a rády se k němu vracely. Děti jsou od samého začátku docházky formou jednoduchých cvičení a her: kolektivních nebo individuálních vedeny k rozvíjení řečových dovedností v oblasti:

 • Průpravná cvičení: dechová, fonační a artikulační cvičení
 • Motorika: hrubá, jemná a grafomotorika
 • Smyslové vnímání: sluchová a zraková percepce, rytmické a rozumové schopnosti
 • Jazykové roviny: foneticko-fonologická, lexikálně-sématická, morfologicko-syntaktická a pragmatická rovina
 • Správná výslovnost: nápodoba jednotlivých hlásek, kolektivní logopedická cvičení ve třídách
 • Těmito cvičeními provází děti v každé třídě hrošík "Logopedík". Cvičení jsou tedy vnímána jako zábava, hra a děti se učí prožitkem

Zodpovědnost za správnou výchovu řeči nesou rodiče, ale naše škola je rodičům nápomocna prostřednictvím proškolených logopedických asistentek – preventistů řečové výchovy, které mají výše uvedené oblasti řeči podrobně rozpracovány.

Logopedické asistentky se zaměřují zejména :

 • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku a mladšího školního věku
 • na prevenci vzniku poruch řeči
 • na prevenci vzniku čtenářských obtíží
 • v rozsahu své působnosti poskytují zákonným zástupcům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče     
     
 

 

MŠ SE STALA ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM VE VÝZVĚ NADACE Partnerství

 
 
 
31.07.2013 13:29