Informace o zpracování osobních údajů v MŠ Velké Popovice,p.o.

Informace o zpracování osobních údajů při zápisu a přijímacím řízení k vzdělávání v Mateřské škole Velké Popovice, příspěvková organizace (dle školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhl.č. 364/2005 Sb., vyhl.č. 14/2005)

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování osobních údajů Vašeho dítěte a Vás jakožto jeho zákonného zástupce/zákonných zástupců.

Zpracování údajů o zdravotním stavu

Mateřská škola bude zpracovávat informace týkající se zdravotního stavu Vašeho dítěte, které jste škole poskytli, a to pro účely posouzení, zda je Vaše dítě schopno zcela či s nějakým omezením absolvovat předškolní vzdělávání a po dobu do skončení přijímacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis dobu delší.

Zpracování osobních údajů Vašeho dítěte

Mateřská škola bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje Vašeho dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum narození), místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost. Kontaktními údaji se rozumí kontaktní údaje, které Mateřské škole umožňují kontakt s Vaším dítětem, zejména korespondenční adresa, telefon, e-mail apod. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro řádné provedení zápisu a přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání. Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje včetně údajů o zdravotním stavu Vašeho dítěte zpracovává mateřská škola i pro účely plnění zákonných povinností, které se na Mateřskou školu vztahují.

Zpracování osobních údajů Vás jako zákonných zástupců dítěte

Mateřská škola bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje Vás jakožto zákonných zástupců Vašeho dítěte pro účely plnění zákonných povinností, které se na Mateřskou školu vztahují a také z důvodu oprávněného zájmu nejen Mateřské školy, ale i Vás a Vašeho dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum narození), místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost. Kontaktními údaji se rozumí kontaktní údaje, které Mateřské škole s Vámi umožňují kontakt, zejména korespondenční adresa, telefon, e-mail apod.

Zpracování osobních údajů třetích osob

Pokud Mateřské škole poskytnete osobní údaje třetích osob, máte povinnost tyto osoby informovat o zpracování jejich osobních údajů. Poskytnete-li Mateřské škole osobní údaje třetích osob - nezletilých dětí, máte povinnost o zpracování jejich osobních údajů informovat jejich zákonné zástupce. V souvislosti s tímto zpracováním máte právo vznést námitku. Pokud tohoto práva využijete, je Mateřská škola povinna tyto osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci předškolního vzdělávací a výchovné činnosti Mateřská škola zpracovává osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu, a to bez Vašeho souhlasu na základě plnění právní povinnosti, z důvodu oprávněného zájmu nebo na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává Mateřská škola jako správce. To znamená, že Mateřská škola stanovuje shora uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů Mateřská škola rovněž využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na její pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 1. Obec Velké Popovice, zřizovatel naší Mateřské školy,
 2. Externí tiskárny a marketingové agentury v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s prezentací činnosti Mateřské školy,
 3. Poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.

Zpracovávané osobní údaje je Mateřská škola povinna předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají.

Z jakých zdrojů osobní údaje Mateřská škola získává?

Ve většině případů Mateřská škola zpracovává osobní údaje, které jste jí poskytli právě Vy v souvislosti se zápisem Vašeho dítěte a přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání.

Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola nepoužívá automatizované rozhodování.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jisti, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti,
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování - v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jsme od Vás získali (například Váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: Tomáš Sýkora, e-mail: tomas.sykora@sumanet.cz, tel. + 420 736 480 089

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.