Školné a stravné

Školné / úplata za předškolní vzdělávání a stravné pro šk.r. 2023/24

ČÍSLO ÚČTU: 181 363 360 / 0300

VARIABILNÍ SYMBOL:

  • PRO PLATBU ŠKOLNÉHO - 999
    (do zprávy pro příjemce uveďte: školné, jméno a příjmení dítěte): výše 720,-Kč/měsíc. § 6 odst. 7) vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je splatnost do 15. dne stávajícího měsíce. Úplata v době letních prázdnin bude stanovena dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu. Dle novelizace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, která stanovuje povinné předškolní vzdělávání: platí, že od platby za předškolní vzdělávání jsou zproštěny děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily věku 6 let (předškoláci) a děti s odkladem povinné školní docházky.
  • PRO PLATBU OBĚDŮ - 888
    (do zprávy pro příjemce uveďte: stravné, jméno a příjmení dítěte). Stravné se hradí v pravidelných měsíčních splátkách, výše splátky činí 900,- Kč.

Ceny stravného:

dopolední svačina + oběd     38 Kč

odpolední svačina                    9 Kč

CELKEM                                  47 Kč

Jídelníček

Každý týden je jídelníček vyvěšen ve vstupních prostorách školy a umístěn na webových stránkách v záložce "Jídelníček". Dětem je podávána pestrá a zdravá strava. Střídají se masové a bezmasé pokrmy. Ovoce a zelenina je podávána pravidelně. Pitný režim je zajištěn během celého dne ve všech třídách i při pobytu venku.